ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2564


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 ชุมนุมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ครูโยธิน อาธิเวช 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
2 ชุมนุมดนตรีโฟล์คซอง ครูอดิเทพ ถนอมสงวน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 100
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
3 มือใหม่หัด ART ครูศิริรัตน์ วงค์ตลาด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
4 สังคมรอบรู้ ครูวิบูลย์ นพเทาว์ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
5 สนุกคิด พิชิตคำ ครูสุธิดา สอนทอง 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
6 สีโปสเตอร์ ครูอิศรา วรนาม 2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
7 ศาสตร์เกษตร ครูกฤษณวรรณ วงศิริ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
8 ไชนีส เมดเล่ย์ (Chinese Medley) ครูสิณี บัวผัน 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
9 นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูชนาธิปัตย์ เจริญศักดิ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
10 ชุมนุมคณิตศิลป์ ครูสุวิมล เสียงล้ำ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
11 ประเพณี วัฒนธรรมไทย ครูสิปปนนท์ การะเกษ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
12 แฉ ข้อสอบสังคมศึกษา ครูอนุรักษ์ ชมบูรณ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
13 คณะก้าวหน้า ครูรัฐศาสตร์ โคตรสีหา 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
14 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ครูสุภวรรณ ธิวงศ์ษา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
15 เรียนรู้คำไทย แก้ไขคำผิด ครูเพียงใจ คำพู 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
16 เรียนรู้คำไทยแก้ไขคำผิด ครูจารุพรรณ พิมพานิช 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
17 ภาษาพาสนุก ครูอรอนงค์ ชมภูเขา 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
18 รักษ์ภาษาไทย ครูจารุพรรณ พิมพานิช 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
19 คลีนิกภาษา ครูจุไรพร ศรีเข้ม 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
20 เปตอง ครูจักรพงศ์ พรหมสิทธิ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
21 SK E-Sports Club ครูวรวุฒิ สุวรรณา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
22 Easy Science ครูจิรัชญา บุดดีสิงห์ 2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
23 ma do series kun ครูนฤตยา อาทิเวช 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
24 Streamer ครูตตินันท์ จิตตโคตร 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
25 SUDOKU ครูกิตติภา ธงอาษา 1,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
26 Learn Better ครูรนกฤต ยิ่งยง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
27 YC เพื่อนที่ปรึกษา ครูมนัสวีร์ สายสุด 2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
28 Sudoku มหัศจรรย์ตัวเลข ครูกิตติภา ธงอาษา 1,2,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
29 บาสเกตบอล ครูชัยรัตน์ ปรัสพันธ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 24
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
30 คลินิกคณิตศาสตร์ ครูสุกัญยา สีดาน้อย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
31 เสริมฟิสิกส์ ครูศรีฟ้า บุญยัง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
32 กฎหมายน่ารู้ ครูมลิษา นามบุตร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
33 เด็กดี V-star ดาวแห่งความดี ครูอุทวน สุนิพันธ์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
34 สาระดีรอบโลก ครูสายสุดา โทสิงห์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
35 วิจัยการ์ตูน ครูจิระพงษ์ แสงวงศ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
36 วิทยาศาสตร์ ครูธนพัฒน์ ทับไธสง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 36
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
37 English for fun ครูลำยงค์ แสนทวีสุข 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
38 วิทยาศาสตร์ ม ต้น ครูทัศณี สุนิพันธ์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
39 สังคมแห่งความพอเพียง ครูรินทร์นภา ควรชม 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
40 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ครูมาลาพร พินธุกรณ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
41 Simuang Cover Dance ครูพิมพ์ลภัทร์ สิมานุรักษ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
42 ประเพณีวัฒนธรรมไทย ครูณัฐสุชา แสงทอง 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
43 สมุนไพรน่ารู้ ครูบังอร ปรัสพันธ์ 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
44 นักกฏหมายน้อย ครูสุวิมล มิ่งมูล 3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
45 Table Setting วัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ครูณัฐปกรณ์ คงรอด 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
46 ต้นกล้าแห่งปัญญา ครูวิรัตน์ รังสุวรรณ์ 2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
47 มวยไทย ครูทิพพาวรรณ สมหมาย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
48 ฟุตบอลเพื่ออาชีพ ครูคมกฤช บุญนันท์ 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
49 คณิตประดิษฐ์ ครูไกรวรรณ คำมูล 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
50 Young Librarian ห้องสมุดของฉัน ครูพิมพ์พร ตีกามล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
51 ดูภาพยนต์ Netflix ทั้งไทย-และต่างประเทศ ครูชินดนัย หิทรักษ์ 3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
52 คิดสร้างสรรค์ ครูวิมลวรรณ จันทะเวช 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
53 dustman ครูสวัสดิชัย ใสเนตร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
54 ตะกร้อไทย ครูพละชัย ปราสาทศรี 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
55 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ครูปิยะนุช แก้วงาม 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
56 นาฏศิลป์ไทย ครูกฤษณะ ละออเหล่า 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
57 แปรรูปอาหาร ครูธิดารัตน์ วิลามาศ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
58 คหกรรมประดิษฐ์ ครูจันทร์เพ็ญ กัญญะลา 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
59 สร้างสรรค์วรรณกรรม ครูอนงลักษณ์ วงศ์คำ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
60 คณิตคิดสนุก ครูวรรณ์ลดา พรหมทา 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
61 ซูโดกุ ครูพิรินธร ผดาเวช 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
62 ดนตรีไทย ครูพีระพงศ์ สอนทอง 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
63 เกมต่อเลขคำนวณ A-math ครูเกรียงศักดิ์ ทรัพย์ศิริ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
64 จินตนาฏการ ครูสุรีย์พร แก้วกัญญา 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
65 การสำรวจสร้างความรู้สู่อนาคต ครูณัฏฐ์ดนัย ศรีตะโกเพชร 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
66 จินตนาฏการ ครูบุศราทิพย์ ง้าวทอง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
67 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ครูปิยะกาญจณ์ สำเภา 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0