ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2565


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 ชุมนุมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ครูโยธิน อาธิเวช 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

2 สังคมรอบรู้ ครูวิบูลย์ นพเทาว์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

3 สนุกคิด พิชิตคำ ครูสุธิดา สอนทอง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

4 วาดเส้น ครูอิศรา วรนาม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

5 ศาสตร์เกษตร ครูกฤษณวรรณ วงศิริ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

6 ไชนีส เมดเล่ย์ (Chinese Medley) ครูสิณี บัวผัน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

7 นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูชนาธิปัตย์ เจริญศักดิ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

8 คณิตศาสตร์ศิลป์ ครูสุวิมล เสียงล้ำ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
9 เล่าสู่กันฟัง ครูสิปปนนท์ การะเกษ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

10 แฉ ข้อสอบสังคมศึกษา ครูอนุรักษ์ ชมบูรณ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

11 คิดต่างมุม ต่างวัย ครูรัฐศาสตร์ โคตรสีหา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

12 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ครูสุภวรรณ ธิวงศ์ษา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

13 เรียนรู้คำไทย แก้ไขคำผิด ครูเพียงใจ คำพู 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
14 เรียนรู้คำไทยแก้ไขคำผิด ครูจารุพรรณ พิมพานิช 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
15 ภาษาพาสนุก ครูอรอนงค์ ชมภูเขา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

16 ภาษาพาสนุก ENG ครูจุไรพร ศรีเข้ม 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
17 เปตอง ครูจักรพงศ์ พรหมสิทธิ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

18 SK E-Sports Club ครูวรวุฒิ สุวรรณา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

19 สรุปวิทยาศาตร์ ม.ต้น ครูนฤตยา อาทิเวช 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
20 ทำการบ้าน เคมี ครูตตินันท์ จิตตโคตร 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
21 SUDOKU ครูกิตติภา ธงอาษา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
22 นักวิ่งมือใหม่ ครูรนกฤต ยิ่งยง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

23 YC เพื่อนที่ปรึกษา ครูมนัสวีร์ สายสุด 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

24 บาสเกตบอล ครูชัยรัตน์ ปรัสพันธ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

25 เคล็ดลับ ดีดี ครูศรีฟ้า บุญยัง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
26 เด็กดี V-star ดาวแห่งความดี ครูอุทวน สุนิพันธ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

27 สาระดีรอบโลก ครูสายสุดา โทสิงห์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

28 Basketball ครูจิระพงษ์ แสงวงศ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
29 English for fun ครูลำยงค์ แสนทวีสุข 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

30 วิทยาศาสตร์ ม ต้น ครูทัศณี สุนิพันธ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
31 สังคมแห่งความพอเพียง ครูรินทร์นภา ควรชม 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
32 วิทยาศาสตร์ ครูมาลาพร พินธุกรณ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
33 Simuang Cover Dance ครูพิมพ์ลภัทร์ สิมานุรักษ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

34 สมุนไพรน่ารู้ ครูบังอร ปรัสพันธ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

35 นักกฏหมายน้อย ครูสุวิมล มิ่งมูล 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

36 ต้นกล้าแห่งปัญญา ครูวิรัตน์ รังสุวรรณ์ 2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
37 มวยไทย ครูทิพพาวรรณ สมหมาย 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

38 คณิตประดิษฐ์ ครูไกรวรรณ คำมูล 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
39 Young Librarian ห้องสมุดของฉัน ครูพิมพ์พร ตีกามล 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

40 ดูภาพยนต์ Netflix ทั้งไทย-และต่างประเทศ ครูชินดนัย หิทรักษ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

41 พอเพียง ครูสวัสดิชัย ใสเนตร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

42 ตะกร้อไทย ครูพละชัย ปราสาทศรี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

43 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ครูปิยะนุช แก้วงาม 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
44 นาฏศิลป์ไทย ครูกฤษณะ ละออเหล่า 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

45 แปรรูปอาหาร ครูธิดารัตน์ วิลามาศ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

46 คหกรรมประดิษฐ์ ครูจันทร์เพ็ญ กัญญะลา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
47 สร้างสรรค์วรรณกรรม ครูอนงลักษณ์ วงศ์คำ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
48 ซูโดกุ ครูพิรินธร ผดาเวช 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
49 ดนตรีไทย ครูพีระพงศ์ สอนทอง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
50 เกมต่อเลขคำนวณ A-math ครูเกรียงศักดิ์ ทรัพย์ศิริ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
51 SK football club ครูสุรีย์พร แก้วกัญญา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

52 จินตนาฏการ ครูบุศราทิพย์ ง้าวทอง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

53 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ครูปิยะกาญจณ์ สำเภา 4,5,6

  เต็ม

54 คณิตศาสตร์กับภาพวาด ครูนิตานันทน์ มาตะชาติ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
55 ถ่ายภาพ2 ครูสุกัญญา สารเศวก 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

56 ถ่ายภาพ1 ครูตระการเกียรติ ไชยสัตย์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

57 งานประดิษฐ์ ครูธีรนุช เครือพยัคฆ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
58 วิทยาศาสตร์น้อย ครูวนิดา กำแมด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
59 ฟุตบอล 18 ปี ครูอนุสิษฐ สำเภา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

60 Fun Club ครูปิยวรรณ วรบุตร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
61 WE QUIZIZZ ครูจิราภา บุญเลิศ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
62 เสริมสวย ครูสุภาภัค ศรียา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

63 กฎหมายน่ารู้ ครูประกายดาว ปาสาบุตร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

64 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ครูสุธาสินี กิ่งสกุล 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

65 สหกรณ์ ครูปิยวดี ปัฐพี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

66 อุตสาหกรรม ครูอรุณศักดิ์ ศรีมาคำ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

67 ภาษาพาเพลิน (English) ครูจิราพร รวมวงศ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

68 English is fun ครูจินตนา วัฒราช 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
69 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ครูสุรีรัตน์ รุ้งแก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
70 YC: เพื่อนที่ปรึกษา ครูสุชัญญา งามผิว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

71 ชุมนุมสำนวนไทย ครูณัฐพล วัดภักดี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
72 สังคมศึกษา ครูมังกร จันทลา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
73 Japanese traditional dance ครูศศิศิริ แก้วสด 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

74 Astronomy ครูเกษมศรี สมหมาย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
75 ดนตรีไทยม.ต้น ครูอนงค์นาฎ ไข่มุกด์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

76 สำนักงานวิชาการ ครูศิริพร แสนทวีสุข 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

77 ทำนองเสนาะเพราะจับใจ ครูทิพยรัตน์ กำเนิดสิงห์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
78 ดาราศาสตร์ (Astronomy for fun) ครูบุผาวัลย์ คำประวัติ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
79 ฟิสิกส์วันละนิด ครูณัฐริณีย์ สาระพัฒน์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
80 คนรักกระบองเพชร (cactus family) ครูกฤติยาณี เจริญลอย 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

81 ดอกกระดาษ ครูทักษิณา พิทักษา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
82 มองมุมกลับ ครูศิริรัตน์ วงค์ตลาด 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

83 รักษ์ภาษาไทย ครูอุรัก อุ่นใจ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
84 ญี่ปุ่นน่ารู้ ครูทัตชา อินทรสด 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

85 วอลเล่ย์บอล ครูปรีชา สีคำแท้ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

86 สิ่งประดิษฐ์ ครูพันทิพา ช่วงชิง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
87 ฟิสิกส์น่ารู้ ครูกฤษ ศรีสะอาด 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
88 Jenga (เกมตึกถล่ม) ครูอภิชนา มีคุณ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

89 สหกรณ์​โรงเรียน ครูนิตติยา ศรีมาคำ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

90 EnglishClub ครูเอื้อมพร ชาริชา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
91 คีตกวี ครูศิวชญา สายบุตร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
92 รักษ์สุขภาพ ครูตรีธนา ฐิตะสาร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

93 ดนตรีสากล ครูปริยวัฒน์ อ่อนแสง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

94 รู้อะไรไม่สู้ รู้ภาษา ครูสุพิชฌาย์ เชื้อเพราะ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3