ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2564


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 ชุมนุมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ครูโยธิน อาธิเวช 4,5,6

  เต็ม

2 ชุมนุมดนตรีโฟล์คซอง ครูอดิเทพ ถนอมสงวน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
3 สังคมรอบรู้ ครูวิบูลย์ นพเทาว์ 1,2,3

  เต็ม

4 สนุกคิด พิชิตคำ ครูสุธิดา สอนทอง 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
5 สีโปสเตอร์ ครูอิศรา วรนาม 2,3,4,5

  เต็ม

6 ศาสตร์เกษตร ครูกฤษณวรรณ วงศิริ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
7 ไชนีส เมดเล่ย์ (Chinese Medley) ครูสิณี บัวผัน 1,2,3

  เต็ม

8 นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูชนาธิปัตย์ เจริญศักดิ์ 4,5,6

  เต็ม

9 ชุมนุมคณิตศิลป์ ครูสุวิมล เสียงล้ำ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
10 ประเพณี วัฒนธรรมไทย ครูสิปปนนท์ การะเกษ 1,2,3

  เต็ม

11 แฉ ข้อสอบสังคมศึกษา ครูอนุรักษ์ ชมบูรณ์ 4,5,6

  เต็ม

12 คณะก้าวหน้า ครูรัฐศาสตร์ โคตรสีหา 1,2,3

  เต็ม

13 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ครูสุภวรรณ ธิวงศ์ษา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

14 เรียนรู้คำไทย แก้ไขคำผิด ครูเพียงใจ คำพู 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
15 เรียนรู้คำไทยแก้ไขคำผิด ครูจารุพรรณ พิมพานิช 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
16 ภาษาพาสนุก ครูอรอนงค์ ชมภูเขา 1,2,3

  เต็ม

17 คลีนิกภาษา ครูจุไรพร ศรีเข้ม 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
18 เปตอง ครูจักรพงศ์ พรหมสิทธิ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

19 SK E-Sports Club ครูวรวุฒิ สุวรรณา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

20 Easy Science ครูจิรัชญา บุดดีสิงห์ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
21 ma do series kun ครูนฤตยา อาทิเวช 1,2,3

  เต็ม

22 Streamer ครูตตินันท์ จิตตโคตร 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
23 SUDOKU ครูกิตติภา ธงอาษา 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
24 Learn Better ครูรนกฤต ยิ่งยง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
25 YC เพื่อนที่ปรึกษา ครูมนัสวีร์ สายสุด 2,3,4,5,6

  เต็ม

26 บาสเกตบอล ครูชัยรัตน์ ปรัสพันธ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

27 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ครูสุกัญยา สีดาน้อย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
28 เสริมฟิสิกส์ ครูศรีฟ้า บุญยัง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
29 กฎหมายน่ารู้ ครูมลิษา นามบุตร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

30 เด็กดี V-star ดาวแห่งความดี ครูอุทวน สุนิพันธ์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 0
 • ลงทะเบียนแล้ว 44
31 สาระดีรอบโลก ครูสายสุดา โทสิงห์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

32 วิจัยการ์ตูน ครูจิระพงษ์ แสงวงศ์ 4,5,6

  เต็ม

33 วิทยาศาสตร์ Gifted ครูธนพัฒน์ ทับไธสง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

34 English for fun ครูลำยงค์ แสนทวีสุข 1,2,3

  เต็ม

35 วิทยาศาสตร์ ม ต้น ครูทัศณี สุนิพันธ์ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
36 สังคมแห่งความพอเพียง ครูรินทร์นภา ควรชม 1,2,3

  เต็ม

37 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ครูมาลาพร พินธุกรณ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
38 Simuang Cover Dance ครูพิมพ์ลภัทร์ สิมานุรักษ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

39 ประเพณีวัฒนธรรมไทย ครูณัฐสุชา แสงทอง 1,2,3

  เต็ม

40 สมุนไพรน่ารู้ ครูบังอร ปรัสพันธ์ 4,5,6

  เต็ม

41 นักกฏหมายน้อย ครูสุวิมล มิ่งมูล 3,4

  เต็ม

42 Table Setting วัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ครูณัฐปกรณ์ คงรอด 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
43 ต้นกล้าแห่งปัญญา ครูวิรัตน์ รังสุวรรณ์ 2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
44 มวยไทย ครูทิพพาวรรณ สมหมาย 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

45 ฟุตบอลเพื่ออาชีพ ม.2/3 ครูคมกฤช บุญนันท์ 2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 0
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
46 คณิตประดิษฐ์ ครูไกรวรรณ คำมูล 1,2,3

  เต็ม

47 Young Librarian ห้องสมุดของฉัน ครูพิมพ์พร ตีกามล 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

48 ดูภาพยนต์ Netflix ทั้งไทย-และต่างประเทศ ครูชินดนัย หิทรักษ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

49 คิดสร้างสรรค์ ครูวิมลวรรณ จันทะเวช 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

50 พอเพียง ครูสวัสดิชัย ใสเนตร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

51 ตะกร้อไทย ครูพละชัย ปราสาทศรี 1,2,3

  เต็ม

52 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ครูปิยะนุช แก้วงาม 1,2,3

  เต็ม

53 นาฏศิลป์ไทย ครูกฤษณะ ละออเหล่า 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
54 แปรรูปอาหาร ครูธิดารัตน์ วิลามาศ 1,2,3

  เต็ม

55 คหกรรมประดิษฐ์ ครูจันทร์เพ็ญ กัญญะลา 4,5,6

  เต็ม

56 Science for gifted ครูมาฆศินันจา ทองมูล 5

  เต็ม

57 สร้างสรรค์วรรณกรรม ครูอนงลักษณ์ วงศ์คำ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
58 คณิตคิดสนุก ครูวรรณ์ลดา พรหมทา 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 1
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
59 ซูโดกุ ครูพิรินธร ผดาเวช 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

60 ดนตรีไทย ครูพีระพงศ์ สอนทอง 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
61 เกมต่อเลขคำนวณ A-math ครูเกรียงศักดิ์ ทรัพย์ศิริ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

62 จินตนาฏการ2 ครูสุรีย์พร แก้วกัญญา 1,2,3

  เต็ม

63 การสำรวจสร้างความรู้สู่อนาคต ครูณัฏฐ์ดนัย ศรีตะโกเพชร 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
64 จินตนาฏการ ครูบุศราทิพย์ ง้าวทอง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

65 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ครูปิยะกาญจณ์ สำเภา 4,5,6

  เต็ม

66 คณิตศาสตร์กับภาพวาด ครูนิตานันทน์ มาตะชาติ 1,2

  เต็ม

67 ถ่ายภาพ2 ครูสุกัญญา สารเศวก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
68 ถ่ายภาพ1 ครูตระการเกียรติ ไชยสัตย์ 4,5,6

  เต็ม

69 งานประดิษฐ์ ครูธีรนุช เครือพยัคฆ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
70 วิทยาศาสตร์น้อย ครูวนิดา กำแมด 1,2,3

  เต็ม

71 ฟุตบอล ม.ปลาย ครูอนุสิษฐ สำเภา 2,3,4,5,6

  เต็ม

72 Fun Club ครูปิยวรรณ วรบุตร 1,2,3

  เต็ม

73 Happy English ครูจิราภา บุญเลิศ 1,2,3

  เต็ม

74 เสริมสวย ครูสุภาภัค ศรียา 4,5,6

  เต็ม

75 พละฯ ครูปรีดา ศรีสงคราม 1,2,3

  เต็ม

76 Biology Lab ครูรุ่งฤทัย สายสิม 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
77 กฎหมายน่ารู้2 ครูประกายดาว ปาสาบุตร 4,5,6

  เต็ม

78 ภาษาอังกฤษเพื่่่อการท่องเที่ยว ครูสุธาสินี กิ่งสกุล 1,2,3

  เต็ม

79 สหกรณ์ ครูปิยวดี ปัฐพี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 28
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
80 อุตสาหกรรม ครูอรุณศักดิ์ ศรีมาคำ 2,3,4,5,6

  เต็ม

81 ประดิษฐ์เศษวัสดุ ครูจิราพร รวมวงศ์ 4,5,6

  เต็ม

82 English for daily life. ครูจินตนา วัฒราช 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
83 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ครูสุรีรัตน์ รุ้งแก้ว 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
84 YC: เพื่อนที่ปรึกษา ครูสุชัญญา งามผิว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
85 ชุมนุมสำนวนไทย ครูณัฐพล วัดภักดี 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
86 MEP 2/2 ครูวรรณนิษา หวังลาภ 2

  เต็ม

87 สังคมศึกษา ครูมังกร จันทลา 1

  เต็ม

88 Japanese traditional dance ครูศศิศิริ แก้วสด 1,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
89 astronomy ครูปิยนุช ศุภษร 1,2,3

  เต็ม

90 Astronomy ครูเกษมศรี สมหมาย 1,2,3

  เต็ม

91 ดนตรีไทยม.ต้น ครูอนงค์นาฎ ไข่มุกด์ 1,2,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
92 สำนักงานวิชาการ ครูศิริพร แสนทวีสุข 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

93 ดนตรีสากล ครูสันติ โชคนัด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
94 ทำนองเสนาะเพราะจับใจ ครูทิพยรัตน์ กำเนิดสิงห์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
95 ยุวมัคคุเทศก์ ครูศิรานุช วิลามาศ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
96 วิทยาศาสตร์gifted ครูบุผาวัลย์ คำประวัติ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

97 ตะลุยฟิสิกส์วันละนิด ครูณัฐริณีย์ สาระพัฒน์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
98 คนรักกระบองเพชร (cactus family) ครูกฤติยาณี เจริญลอย 4,5,6

  เต็ม

99 ดอกกระดาษ ครูทักษิณา พิทักษา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

100 IMPOSSIBLE ครูศิริรัตน์ วงค์ตลาด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 21
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
101 รักษ์ภาษาไทย ครูอุรัก อุ่นใจ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
102 ญี่ปุ่นน่ารู้ ครูทัตชา อินทรสด 4,5,6

  เต็ม

103 วอลเล่ย์บอล ครูปรีชา สีคำแท้ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 0
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
104 ฟุตบอล​ (ห้องพิเศษ​กีฬา)​ ครูภานุ​พงศ์​ ภูสิงห์​ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 1
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
105 สิ่งประดิษฐ์ ครูพันทิพา ช่วงชิง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
106 Physics Camp. สู่มหาวิิทยาลัย ครูกฤษ ศรีสะอาด 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
107 Jenga (เกมตึกถล่ม) ครูอภิชนา มีคุณ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

108 สหกรณ์​โรงเรียน ครูนิตติยา ศรีมาคำ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
109 EnglishClub ครูเอื้อมพร ชาริชา 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
110 คีตกวี ครูศิวชญา สายบุตร 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
111 รักษ์สุขภาพ ครูตรีธนา ฐิตะสาร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
112 ESLGame ครูศิริลักษณ์ ศิริประเสริฐ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 9